BİZİM İÇİN

Biz kimiz

“Gagauziya Radio Televizionu” (GRT) var Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonom-teritorial kurulmasının Cümne yayın kompaniyası. GRT dünnäädä tek olan yayın kuruluşu, angısının efirindä en çok gagauz dili öter.
GRT kendi redakțiya politikasını, reklamaylan komerțiya çalışkannıını erinä getirer Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonom-teritorial kurulmasının «Teleradio yayını için»/«О телерадиовещании»/ Zakonun temellerinä görä hem Moldova Respublikasının audiovizual uurunda başka norma aktlarına uygun olarak.
“Gagauziya Radio Televizionu” baş keezi var sözlär – “Halklan bilä bir yoldan gideriz”. Bu üzerä da GRT çalışmasının uuru – çabukluu hem obyektivlıı, aslılıı, tarafsız olmayı, söz serbestliini hem plüralizmayı önä sürmäk prințiplarına dayanarak, üüsek uurda habercilik iç özünü, tele- hem radio programalarlan veb-materiallarını hazırlayarak, kurarak hem yayınnayarak herbir boydan vatandaşların meraklıını çeşitli haberlerin kabledilmesinä kanaat ettirmää.
Türlü janralarda yapılan televideniye programaları hem radio kolverimneri Gagauziya cümnesinin birleşmesinä, kaavileşmesinä hem ilerlemesinä, Avtonomiyada yaşayannarda, özelliklän gençlerdä, kulturaylan ruh paalılıkların dirilmesinä, vatan sevmesi duygusu terbiedilmesinä, gagauz halkın istoriyasının, adetlerinin, kulturasının propagandasına, insan hakların erinä getirilmesinä izmet etmektä çaarmakta bulunêrlar.
GRT’nın ayırı bir misiyası – Gagauziyanın ortak identikasının, dillerin hem kulturaların ilerlemesinin, özelliklän gagauz dilinin hem avtonomiya teritoriyasında yaşayan etnika grupaların dillerinin kullanmasına hem ilerlemesinä izmet etmäk, hem da gagauzların moldovalı cümneyä integrațiyası uurunda moldovan/romın dilinin üürenmesinä yardımcı olmak.
Gagauziya teritoriyasında “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne yayın kompaniyasının kendi radioreleli stanțiyaları var. GRTnın tele- hem radio efirı kolaylıklan açık gagauzlu avtonomiyanın bütün teritoriyasında yaşayan insannara, hem da Moldovanın hem Ukrayinanın üülen tarafında bulunan kimi küülerinä hem kasabalarına. GRTnın televideniye signalını var nicä kabletmää dețimetra antenasının kolaylıınnan da.
TV kanalları:
TV 56 – Caltay
TV 49 – Çadır
TV 24 – Valkaneş
TV 47 – Kıpçak
TV 29 – Baurçu
TV 33 – Çöşmä küüyü
TV 49 – Komrat

GRTnın televideniye kanalı veriler moldovalı en büük telekomunikațiya kompaniyaların MOLDTELECOM (23-cü kanal) hem STARNET (32-ci kanal) yolunnan da hem TÜRKSAT (42 gradus) sputniindä dä.

Radio dalgaları:
Komrat – 102.1 FM
Çadır – 104.6 FM
Valkaneş – 103.6 FM

GRT istoriyası

Gagauz radiosunun hem televideniyasının kurulmak istoriyası başlêêr geçän üzyılın 80-ci yıllarında. Gagauz dilindä ilk programa oldu “Bucaan dalgasında”, ani başladı çıkmaa “MSSR Gosteleradiosu” — nun tele- hem radio efirindä 1986-cı yıldan beeri. O zamannar Komratta vardı radio rayon redakțiyası, ama o da sayılardı “MSSR Gosteleradiosu” — nun.
1990-cı yılda Gagauziyada olan olaylar, yardımcı oldular o yılın Harman ayın (avgust) sonunda kurmaa Gagauz radiosunu, 1993-cü yılda da kuruldu “Gagauz dalgası” radiosu, ani 2 yıl vardı. 1995-ci “Gagauz dalgası” aktarıldı “Moldova Teleradiosu” Devlet kompaniyasına. O vakıtlar radio salt Komrat rayonunda yaşayannara etişirdi, ama Avtonomiya topraklarında gagauzça “lafedän” tek bir radioydu.
Televideniyanın dedesiydi “Komrat TV” studiyası, ani ilk programasını verdi efirä uzak 1989-cu yılda, eni yıl kurantların ötmesi altında. 1990-cı yılların sonunda yapılan diiştirilmä proțesların sonuçlarına görä televideniye oldu “Gagauz TV” regional televideniyası. 2000-ci yılda da, Moldovada TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu) Başkannıın para hem tehnika yardımınnan, açıldı radionun yaratmak birlii, neyin üzerinä “Gagauziya Teleradiosu” Devlet kompaniyasının içindä radio hem televideniye bir media-struktura olarak birleştirildi. Bu statustakı kompaniya 7 yıl işledi, nedän sora da, Gagauziya Halk Topluşu tarafından 2007-ci yılda kabledilän «Закон о Радио и Телевидении» Zakonuna görä cümne kuruluşuna döndürüldü.
2016-cı yılın Baba Marta (mart) ayında Gagauziya Halk Topluşu kableti «О телерадиовещании» Zakonu, angısının düzeninä görä “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyası büünkü gündä çalışêr.

Ortaklarımız

Türkiyenin TRT radio hem televideniye kompaniyasınnan işbirlii için protokol çerçevesindä, 2018-ci yıldan beeri GRT Cümne Yayın Kompaniyası TÜRKSAT sputniindän tele- hem radio yayınnarını yapêr.
“Mas-Mediyada plüralizmayı ilerletmäk uurunda Proekt” çerçevesindä 2018-ci yılda kompaniyanın yakın yıllara ilerlemäk strategiyasının aktuallaşmasında Evropa Soveti GRTya her taraftan yardımcı oldu (2012-ci yılda bu strategiya hep Evropa Sovetin yardımınnan hazırlandı). Hep bu proektın çerçevesindä bu sayt ta yapıldı.
GRT Cümne Kompaniyasının taa bir halklararası ortaa var – Franțiyadan IREX Europe kuruluşu. “Aktiv vatandaşlar olmakta gençlerä yardım” proektın çerçevesindä 2019-cu yılda GRTnın temelindä 10 talantlı hem harțaklı genç kişiyä Media-şkolası yapılacek. Proektın sonucu olacek şkolaya katılannarın tarafından birkaç gençlik programanın hazırlanması. Proekt verer kolayını zaametçilerimizin ustalık becerikliinin iiliştirilmesindä trening yapmaa.
2019-cu yılın başında GRT Kompaniyası katıldı Moldova Kinematografiyasının Milli Merkezinin proektına, angısı kolaylık verer milli kino yapmasına hem onun Gagauziya topraklarında propagandasına.