Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär.

Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın.

İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var mı Moldovada bu soruşta geniş konsensus».

Politologun Vitaliy Andrievskin bakışına görä, bu iniţiativa verer kolaylık prokuratura taa çabuk çalışsın. Başka taraftan o var nicä  zararlı olsun  PAS partiyasına deyni da.

VİTALİY ANDRİEVSKİY, politika  uurunda  ȇkspert: «Herlim PAS partiyasının  deputatları  yakalanacȇklar, onnar bişey  yapamayacȇklar. Sayacȇz, ani  bu  yapılȇr  dooru, daavayı kestirmää  deyni».

Politika uurunda ȇkspert Korneliu Çürä sayȇr, ani bu iniţıativa gösterer PAS partiyasının istemesini korrupţıyalan güreşmää. Onun bakışına görä Moldovaya diil  lääzım bölä  dişilmeklär.

KORNELİU  ÇÜRÄ, politika  uurunda  ȇkspert: «Bu  kanon yazılı  ki göstermää, ani şindiki kuvetlär sanki güreşerlär korrupţıyalan. Ama  halizdän  güreşmäk yok».

Avtonomiyanın yaşayannarı kendi bakışını bu soruşa açıkladılar.

«Cuvap etsinnär yaptıkları için. Ko onnarı kapasınnar kapana. Alındılar devleti  korumaa, düşünsünnär ne yapȇrlar, insanı da aldatmasınnar».

«Dooru iniţıativa sayȇrım. Taa az kanona karşı gideceklär».

«Prezident haklı. Hepsini lääzım kapamaa. Hererdä hepsini erli erinä koymaa lääzım».

«Korrupţıyayı  yok etmää lääzım. Bizim insanı çiinedilär. Deputatlar hem  hükümet kendinä işlerlär insan için unuttular».

«O deputatlar  insannarın haklarını  temsil ederlär. Ayırȇrız onnarı, sora başlȇȇrlar unutmaa insan için hem adamaklarını”.

Kanon proekti kabledilsin deyni kendi  sesini lääzım versinnär 68  deputat.  PAS partiyasından parlamenttä 63  deputat  var, ama kanon geçsin deyni  taa 5 ses läzım.