“Sevda Dalgaları” folklor festivalin geçirilmesi oldu ii adet Gagauziyanın yaradıcılık kollektivlerinä hem aşırıdan pay alannarına deyni. Kultura olayı geçer Kazayak küüyündä 2016 cı yıldan. Pandemiya zamanında kabledildi karar diiştirmää onun formatını. Çekimnär vakıtçasına geçtilär. Bu işä katıldılar GRT cümnä kompaniyası, Kazayak küüyün primarıyası, küüyün muzeyi hem Kultura evin çalışannarı hem  yaşayannar. Festival çıkacȇk GRT televizionun yayınında bu pazar.

Folklor festivalin “Sevda Dalgaları”, angısı geçer Kazayak küüyündä 2016- yıldan,  vaar kendi önemli rolü. Festival yardım eder korumaa,   unutmamaa hem ilerletmää gagauz folklorunu. Festival dostlaştırȇr biri -birinän folklor kollektivlerini aşırıdan,  yardım eder üürenmää başka halkların foklorunu da Bulgariyadan,Türkiyadan, Rumıniyadan.  Ama coronovirus hastalıın beterinä iki yıl oldu nicä festival çekiler ilerdän da yazılmış olarak gösteriler. Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun nışannadı festivalin önemliini.

“Sevda” kollektivin öndercisi Kazayak küüyündän Çoban Pelageya annattı,   nica kuruldu festival “SevdaDalgaları”.

Muzikaçilar, kollektivlar, angıları pay aldılar festivaldä,  umut ederlär ani festival ileriya dooru olacȇk taa büük, taa gözäl. Herkezi kim pay alêr bu festivaldä,  kendi payını koyȇr gagauz folklorunu ilerletmää deyni,  bizim adetlerimizi. Muzikacılar çizgiler —  folklor gagauzların fundamentı, angısı dil läzım unudulsun.

Çalgıcılar annadêrlar,  ani  herbir  yıl  festivaldä  kablederlar  eni  duyguları, kazanȇrlar eni dostları zanaat uurunda.   Büüklär,  angıları çoktan çalışêr muzikada,  sevinerlär, ani   festivaldä pay alêr gençlär da.  Bu pek  önemli  bir iş.

Uşaklar, angıları pay aldılar festivaldä,  paylaştılar  kendi duygularınnan. Onnar hepsini şükür ettilär,  kim yardım  etti  onnara hazırlanmaa festivalä.

Festival  “Sevda Dalgaları”  kuruldu  2016 — yılda, açan “Sevda” ansamblisi Kazayak   küüyündän kutladı 30-cu yıldönümümü.

Festival çıkacȇk GRT televizionun yayınında bu pazar saat 11:00 hem  saat 20:00.