Gagauziynın Bilim- aaraştırmak merkezi yaptı 2019 yılın işin çıkışlarını. Oluşta bulundular merkezin zaametçileri, üüredicilär, bilim adamnarı.

Gagauziyanın Bilim-aaraştırmak merkezi tutȇr baalantıları türlü bilim kurumnarınnan hem universitetlerinnän Moldovada hem aşırıda. Geçän yılda bilim –aaraştırmak merkezi başladı yapmaa Gagauziyada arheologiya aaraştırmakları, angılarını neetlenerlär ilerletmää bu yıl da, haberledi Bilim-aaraştırmak merkezin başı İrina Konstantinova.

Gumanitar tarafından da merkez aktiv götürer işini, nışannadı Bilim-aaraştırmak merkezin başı.

Merkez oynȇȇr büük rolü avtonomiyanın türlü sferaların ilerlemesindä. Var taa çok iş, neyi lääzım çıkarmaa aslıya, nışannadı Gagauziyanın Bakannık komitetin başın soţial soruslarda yardımcısı Olesä Tanasoglo.

“İş yapıldı çok, ama diil taa bütündän, ne isteer bizim insannar hem bilim adamnarı, neçinki sınırlar geniş, nekadar taa çok okuyȇrsın, taa çok bilersin da taa çok istersin. Da istersin hepsini yapmaa ii, da herkeret ölä olmȇȇr, onun için sınırlar bizdä geniş da bizä lääzım üürenmää, giriştrmää taa çok proekt”, — nışannadı Olesä Tanasoglo.

Bitki yıllar BAM aktiv tutȇr baalantıları Russiyanın bilim merkezlerinnän hem Rusiya Federaţiyanın büük elçiliinnän Moldovada.

“Merkez nezamansa yapılardı nicä etnografiya merkezi , bitki yıllar o oldu kaavi struktura, da var nicä sölemää önemli kultura hem bilgi elementi, angısı büün var avtonomiyada. Da o büün genişletti kendi işini türlü sferalarda , bilgi tarafına hem başka. Biz hodullanȇrız bununnan, ani burada var bölä merkez da ilerleerlär türlü sferalar”, — söledi Aleksandr Romanov, RF Büük elçinin nasaatçısı Moldovada.

Bilim-aaraştırmak merkezi tutȇr baalantıları antropologiya hem etnologiya institutunnan , angısında çalışardı Gagauziyanın bilim adamı M. Guboglo. Nicä nışannadı institutun başın yardımcısı Roman Starçenko, geçän yıl kahırlıydı, çünkü geçindi anılmış bilim adamı, ama onun işi, angısını o kurdu hem baalantılar Gagauziyanın hem Rusiyanın aralarında ilerleerlär.

“Bizim baalantılarımız lääzım ilerlesinnär da onarı lääzım çıkarmaa eni uura, yaşamak koyȇr kendi davalarını, peydalanȇr eni kolaylıklar , angılarını biz lääzım giriştirelim”, — söledi Roman Starçenko, Rusiya devletin Antropologiya hem etnologiya institutun başın yardımcısı.

Bu yıl Gagauziyanın bilim merkezindä çalışacek eni terminologiya bölümü , hep ölä oturuşta açıklandı bilim-aaraştırmak merkezin nasaatı azaları. Onnarın sayısı zeedeledni 7 kişidän 15 kadar.

Maruneviç adına BAM açıldı 2011 yılda oktäbri ayında.

 

Tekst: Z.Kanţır, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu