Moldova Devletin ministruların öndercisi Maya Sandu söledi, ani Milli Üstiţiyä institutun başı iş erini lääzım braksın. Hep ölä Sandu nışannadı, ani daavacıların hem prokurorların sayısı, angıları instituda üürenmää gireceklär, lääzım zeedelensin.

Brifingtä orak (iül) ayın 29-da Maya Sandu haberledi, ani daavalarda hem prokuraturalarda etmeer uzmannar, angıları var nicä sistemayı “içändan paklasınnar”.

MAYA SANDU, Moldovanın baş ministrusu: “23 gün geçti ozamandan, nicä bän danıştım prokurorlara hem söledim, ani o gündän prokuratura baamsız hem serbest. 23 gün geçti, nicä 660 prokuror lääzımdılar  kullansınnar kanonu hem versinnär karar üzlärlän işä, angıları kanona karşı  yapıldılar, onnar için bütün devlet biler. Bu vakıtta vardı nicä aaraştırılsınnar türlü korupţiya işleri da, angıların yardımınnan devlettän paralar çalındılar”.

Maya Sandu açıkladı, ani gelän üürenmäk yılında Milli Üstiţiya institutu hazır kabletmää 20 daavacıyı hem 20 prokuroru. Sandu nışannadı, ani bu sistemaya lääzım üzlärlän eni daavacı hem prokuror.

MAYA SANDU, Moldovanın baş ministrusu: “Bizä lääzım eni uzmannar daava hem prokuratura bölümnerindä. Nekadar taa çok, deyni sistemayı bütündän diiştirmää. Lääzım gençlär, ki onnarı, kim işlemää istämeer, çıkarmaa bu erlerdän”.

Hep ölä Maya Sandu çizgiledi, ani Milli Üstiţiya institutun başı da iş erindän lääzım çıksın. Sandu söledi, ani biler, ani institutta korupţiya olayları var. İlerdän Magistraturanın Üüsek Nasaatı iş erlerindän Milli Üstiţiyanın Nasaatın üç azasını çıkardı.

 

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: gov.md, montaj: İ.Varban